About IISS 2013

“TRANSFORMATION OF MUSLIM WORLD IN 21st CENTURY” HAVE DISCUSSED IN DETAILS AT INTERNATIONAL ILEM SUMMER SCHOOL!

iiss2013posterScientific Studies Society (ILEM) that has drawn considerable interest with the studies handled, expands its educational activities internationally in 2013. ILEM International Summer School which had taken place in Istanbul at 29 Mayıs University Conference Hall convened both national and international academicians.

ILEM that is always in the demand of sharing its own experience with the academicians, researchers and intellectuals who study within several different regions of the world and also wishing to benefit from the experience of these regions, aims to create a dialogue environment and a common discussion platform for the different thoughts and experiences with the ILEM International Summer School, that will be organized for the first time. The program was collectively effectuated by The Prime Ministry of Republic of Turkey, The Presidency for Turks Abroad and Related Communities (YTB) and Prime Ministry of Republic of Turkey: The Office of Public Diplomacy (KDK)

At the ILEM International Summer School, main theme of which was “Transformation of Muslim World in 21st Century” for 2013, the reflections of the change period that Muslim World has faced was examined in details within the context of the basic topic. With the presentations which was given in accordance with this theme, change concept and the size of its impact exposed to the Muslim World was discussed, besides there will be some evaluations about to which direction the recent structural changes in Muslim World are inclined to advance.

Apart from the presentations of the participants, through the Summer School, in addition to the conferences and lectures that was perfected by the experts of their fields, there were two forums about the future of Muslim World and also several workshops with the presentations and commentaries of the participants. 45 participants from different regions and countries, especially Muslim countries, who are postgraduated, were partake in the program.

At the Summer School, “The Transformation of the Turkish Political Culture During the Governing Period of AKP”, “The Influence of the Arab Spring on Middle Asia”, “Egypt Revolution: A Generation Gap”, “International Islamic Awakening and the Sri Lankan Muslims as a Minority”, “The Governing Crisis and a Sample Incident in the Arab Spring: Bahrain”, “Islam-Democracy Discourse: From September 11 to the Period of the Arab Spring”, “Secularism and Its Paradoxes in Bangladesh”, “The Reflections of the Faith in the Appearance of Muslim Cities”, “Islamic Finance Ethics”, “Source of Knowledge in Nasafi Belief: Encountering the Epistemological Problem of Modern Science” and many other different topics were discussed. Furthermore, Dr. Salman Sayyid and Dr. Abdülvahap El Efendi who are two decent intellectuals in discussion of Islamism had also taken part in the program with their advices. The texts and presentations that were introduced during the program will be compiled and later printed as an international book.

The topics of the lectures, conference and workshops in the program were:


Opening Lecture

The Muslim World: Today and Tomorrow

Savaş Ş. Barkçin

Lectures

Global Politics and Changes in Muslim World

S. Sayyid


Tradition and Revival: Intellectual Future of Muslim World

Abdülvahap El Efendi

Political Economy of the Change in Muslim World

Sadık Ünay

Workshops

East- West Relations: Conflicts and Negotiation

Moderator: M. Ali Doğan

Intellectual Tradition and Studies in Muslim World

Moderator: Yusuf Alpaydın

Political Change in Muslim World

Moderator: H. İbrahim Yenigün

Forums

Islam-Secularism and Politics after Arab Revolutions

Moderator: Cemalettin Haşimi

Future of the Muslim World: Role of the New Actors

Moderator: Mehmet Babacan

Social Program

A Talk on Ottoman Music

M. Emin Soydaş

 

Uluslararası İLEM Yaz Okulu’nda “21. Yüzyılda İslam Dünyasında Değişim” Tartışıldı

iiss2013posterAkademik alanda yaptığı çalışmalarla büyük ses getiren İlmi Etüdler Derneği (İLEM) 2013 yılında eğitim çalışmalarını uluslararası boyuta taşıdı. 24-30 Ağustos 2013 tarihleri arasındaki program İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirildi. İLEM Uluslararası Yaz Okulunda 30’un üzerinde ülkeden genç akademisyenler bir araya geldi.

Sahip olduğu birikimi farklı coğrafyalarda çalışmalar yapmakta olan akademisyen, araştırmacı ve entelektüellerle paylaşmak ve bu coğrafyaların tecrübelerinden de  istifade etmek isteyen İLEM, Uluslararası Yaz Okulu ile farklı düşünce ve tecrübeleri ortak bir zemine taşıdı. Program, İLEM, T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve T.C. Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü tarafından ortaklaşa icra edildi.

Ana teması “21. Yüzyılda İslam Dünyası‟nda Değişim” olan 2013 İLEM Uluslararası Yaz Okulu’nda bu başlık çerçevesinde İslam dünyasının karşılaştığı değişim sürecinin yansımaları irdelendi. Bu tema ekseninde gerçekleştirilen sunumlarla değişim olgusu ve bunun İslam dünyasında meydana getirdiği tesirin boyutlara ele alınarak son zamanlarda İslam ülkelerinde meydana gelen yapısal değişimlerin hangi yöne evirileceği tartışıldı.

Yaz Okulu programında S. Sayyid, Abdulvehhab El Efendi ve Sadık Ünay gibi alanında yetkin isimlerin verdiği derslere ek olarak katılımcıların sunumlarından oluşan atölyeler, günel meselelerin tartışıldığı forumlar  yer aldı. Programa İslam ülkeleri başta olmak üzere farklı coğrafya ve ülkelerden lisansüstü seviyede eğitim gören 45 katılımcı iştirak etti.

Yaz Okulu’nda “AK Parti‟nin İktidar Süreci‟nde Türk Siyasi Kültürünün Dönüşümü”, “Arap Baharı’nın Orta Asya’ya Etkisi”, “Mısır Devrimi: Bir Kuşak Çatışması”, “Uluslararası İslami Uyanış ve Bir Azınlık Olarak Sri Lanka Müslümanları”, “Yönetim Krizi ve Arap Baharı’nda Örnek  Olay:  Bahreyn”,  “İslam-Demokrasi  Söylemi:  11  Eylül‟den    Arap  Baharı  Sonrası Döneme”, “Bangladeş’te Sekülarizm ve Paradoksları”, “İslam Şehirlerinin Görünümlerinde Dini İnançların Yansımaları”, “İslami Finans Etiği”, “Nesefi Akaidinde Bilgi Kaynağı: Modern Bilimin Epistemolojik Problemiyle Karşılaşmak” gibi pek çok farklı başlık tartışıldı.

Programda yer alan ders, konferans ve atölye başlıkları şu şekildedir:

Açılış Koneransı

İslam Dünyası: Bugünü ve Yarın, Dr. Savaş Ş. Barkçin (Başbakanlık Baş Müşaviri)

 

Dersler

1.       Küresel Siyaset ve İslam Dünyasında Değişim, Dr. Bobby S. Sayyid
2.       Gelenek ve Yenilenme: İslam Dünyasının Entelektüel Geleceği, Dr. Abdülvahap El Efendi
3.       İslam Dünyasında Değişimin Ekonomi Politiği, Dr. Sadık Ünay
 

Forum ve Atölyeler

1.       Doğu-Batı İlişkileri: Çatışma ve Müzakere
2.       İslam Dünyasında İlim Geleneği ve İlmi Üretim
3.       İslam Dünyasında Siyasal Değişim
4.       İslam Dünyasının Geleceği: Yeni Aktörlerin Rolü
5.       İslam-Sekülerizm ve Arap Devrimleri Sonrası Siyaset

يف لصفم ثحب عوضوم وه “هيرشعلاو يداحلا نرقلا يف يملاسلإا ملاعلا يف ريغتلا”

ةيفيصلا ةيملاعلا مليإ ةسردم

IISS 2013 Press Release_Arabic